امنیت شبکه

  •  Panda Fusion

    ترکیبی از نرم افزارهای قدرتمند شرکت پاندا سکیوریتی برای تأمین امنیت، مدیریت، مانیتورینگ و پشتیبانی شبکه های سازمانی ست. این برنامه به عنوان اولین نرم افزار حفاظت و مانیتورینگ "همزمان" شبکه شناخته شده است

  •  

    Endian UTM، سخت افزاری قدرتمند و متعلق به شرکت Endian ایتالیا است و پاسخی برای تأمین نیازهای مختلف مدیران شبکه در حوزه امنیت شبکه و مدیریت کاربران می باشد.